Hvor vellykket er
din bedrift?

sjekk din plassering
 

Visma Bizweb

Forklaring til regnskapsposter

Alle kontonummer som er oppgitt refererer til NS 4102, Norsk Standard kontoplan.

Resultat

Driftsinntekter

Driftsinntekter er oppføringer under konto 3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT
Eksempler på driftsinntekter:
 • 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig
 • 3080 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon
 • 3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet ( ikke mva)
 • 3600 Leieinntekt fast eiendom
 • 3800 Salgssum anleggsmidler
 • 3900 Annen driftsrelatert inntekt

Beholdningsendring

Beholdningsendring er endring i varelagerets verdi i løpet av regnskapsåret , dvs differansen mellom hva varebeholdningen var verdt den 01.01 og hva varebeholdninger er verdt 31.12 eller ved regnskapets avslutning.
Eksempler på beholdningsendring:
 • 1460 Innkjøpte varer for videresalg
 • 4390 Beholdningsendring

Varekostnad

Varekostnad er kostnader man har i forbindelse med salg og innkjøp av produkter.
Dette er oppføringer under konto 4 VAREKOSTNAD
Eksempler på varekostnad:
 • 4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikater
 • 4060 Frakt, toll og spedisjon
 • 4090 Beholdningsendring råvarer
 • 4100 Innkjøp varer under tilvirkning
 • 4200 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer
 • 4300 Innkjøp av varer for videresalg
 • 4350 Svinn, tap

Lønn daglig leder

Lønn til daglig leder er ikke en egen konto i Norsk Standard kontoplan, men en egen note i bedriftens regnskap.

Lønninger

Lønninger er lønn utbetalt til ansatte i selskapet og tilhører konto 5 LØNNSKOSTNAD.
Eksempler på lønnskostnad:
 • 5000 Lønn til ansatte
 • 5020 Feriepenger
 • 5400 Arbeidsgiveravgift

Nedskrivning

Nedskrivning er verdifall på eiendeler eller investering gjort i regnskapsåret, slik som transportmidler, bygninger, oppkjøp eller kjøp av aksjer. Nedskrivning er en engangs nedsettelse av verdi.
Eksempler på nedskrivning:
 • 6050 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
 • 8110 Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler

Avskrivning

Avskrivninger er verdiforringelsen på eiendeler, slik som bygninger, transportmidler, maskiner og inventar.
Avskrivning er kostnaden ved slitasje på eiendeler og er en planmessig vurdering av produksjonsmidlenes verdi over en lengre tidsperiode.
Et firma kan ha lineære avskrivninger, eller benytte saldometoden. Lineære avskrivninger er samme beløp hver periode, saldo avskrivning er prosentuell (%) avskrivning med utgangspunkt i den investeringen du har foretatt.
Eksempler på avskrivning:
 • 6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom
 • 6010 Avskriving på transportmidler

Tap på fordring

Tap på utestående fordringer består av to deler: Faktisk konstatert tap og Beregnet avsetning for fremtidig tap.
Faktisk konstatert tap:
En fordring kan regnes som tapt hvis skyldneren f eks går konkurs eller ikke betaler etter gjentatte purringer. Fordringer som helt eller delvis er tapt, må avskrives i regnskapet. Dette betyr likevel ikke at man frasier seg kravet mot kunden. Merverdiavgift på konstaterte krav kan føres til fradrag i mva.-oppgjøret. Hvis kunden i ettertid likevel betaler hele eller deler av sin skyld, bokføres dette som "Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer". Når det gjelder skattemessig fradrag for tap på fordringer, fins det klare regler på når en fordring kan tapsføres.
Beregnet avsetning for fremtidig tap:
Ved årets slutt er det vanlig å foreta ei sjablongmessig avskriving av kundefordringer. Det vil si at man antar at for eksempel 1 % av kundemassen vil gå tapt
Både konstaterte tap og avsetning for fremtidig tap resultatføres mot tap på fordringer i resultatregnskapet.
Eksempler på tap på fordring:
 • 7830 Tap på fordringer
 • 7831 Endring i avsetning tap på fordringer

Andre driftskostnader

Annen driftskostnad er alle andre ordinære driftskostnader, f.eks. kostnader til strøm, telefon, porto, forsikringer av bygningsmassen, annonsekampanjer, revisor og rekvisista. Også tap på fordringer føres under denne posten.
Dekker oppføringer under kontoene 6 og 7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD, AV- OG NEDSKRIVNING

Driftskostnader

Driftskostnader er alle kostnader tilhørende ordinær aktivitet, slik som lønn, varekostnader og andre driftskostnader.

Driftsresultat

Selskapets driftsresultat viser hvor mye selskapet har tjent på sine ordinære aktiviteter. Det viser resultatet innen man kommer inn på finansieringsformen og investeringer i andre selskaper. Driftsresultat er resultatet av driftsaktivitetene. Posten kommer etter driftsinntekter og driftskostnader og er dermed uavhengig av de finansielle og ekstraordinære postene. Dette gjør det til et godt sammenligningstall.

Finansinntekter

Finansinntekter er inntekter på foretakets finansielle plasseringer. Dette er inntekter firmaet henter fra utbytte på verdipapirer, gevinst på finansielle omløpsmidler og inntekter på lån som er gitt.
Eksempler på finansinntekter:
 • 8000 Inntekt på investering i datterselskap
 • 8071 Aksjeutbytte

Rentekostnad

Med rentekostnader menes renter av rentebærende gjeld, dvs. gjeld som har gitt opphav til rentekostnader. Rentekostnader kan imidlertid pådras i mange ulike sammenhenger, som for eksempel ved innrømmet kreditt, forsinket betaling osv.
Eksempler på rentekostnader:
 • 8130 Rentekostnad til foretak i samme konsern
 • 8150 Annen rentekostnad

Finanskostnader

Finanskostnader er kostnader knyttet til foretakets finansielle forpliktelser. Det dekker også tap på salg av finansielle omløpsmidler, renter på lån og kreditter.
Eksempler på finanskostnader:
 • 8178 Tap ved realisasjon av aksjer
 • 8160 Valutatap (disagio)

Konsernbidrag

Konsernbidrag er penger som forflyttes mellom selskaper i et konsern. Selskapet som får dette som inntekt må skatte av det, mens avgiver av konsernbidraget får skattefradrag for det. Krav som må være oppfylt for at man skulle avgi og ta imot konsernbidrag er at begge selskapene i konsernet er aksjeselskap og at morselskapet eier minst 90 % av datterselskapet.
Eksempler på konsernbidrag:
 • 8930 Mottatt konsernbidrag
 • 8935 Avsatt konsernbidrag

Finansinntekt/finanskostnad

Finansinntekt/finanskostnad kalles også netto finans er nettoresultatet av finansinntektene og finanskostnadene.

Resultat før skatt

Ordinært resultat før skatt viser selskapets overskudd før skatt og ekstraordinære poster. Denne posten forteller om selskapets ordinære tilstand inkludert inntekter fra finansielle plasseringer og kostnadene fra finansielle forpliktelser.

Ordinært resultat

Ordinært resultat er resultat etter skatt, før ekstraordinære poster.

Årsresultat

Årsresultat er resultatet etter ordinære poster, ekstraordinære poster og skatt. Dersom resultatet er positivt kan man enten dele det ut til aksjonærene eller la det gå til styrking av egenkapitalen. Dersom resultatet er negativt vil det tære på egenkapitalen.

Sum skatter

Alle skatteposter summert fra resultatregnskapet.

Konsernbidrag

Mottatt/avgitt konsernbidrag som påvirker hvor mye av årsresultatet som kan gå til annen EK eller utbytte.

Utbytte resultat

Sum utbytte av årsresultat satt av til aksjonærer.

Overført fond for vurderingsforskjeller

Sum av årsresultat som går mot denne posten, som er en underpost av annen egenkapital.

Overført annen egenkapital

Andel av årsresultatet som er ført mot egenkapitalen, styrker eller svekker egenkapitalen.
Eiendeler
Eiendeler er et regnskaps teknisk ord for et "område", en gruppering av ulike transkasjoner i en regnsapsrapport. Sum eiendeler = Sum Egenkapital og Gjeld. Det betyr at alle de poster som finnes i Eiendeler i regnskapet må være likt sum EK og Gjeld. Eiendeler (aktiva) er kontanter og beholdninger av ressurser og rettigheter bedriften rår over og som forventes å bli omgjort til kontanter i fremtiden.

FoU

FoU = Forskning og Utvikling. Denne posten omfatter både FoU som er kjøpt inn som en tjeneste og FoU som er egenutviklet.
Eksempler på FoU:
 • 1000 Forskning og utvikling, ervervet
 • 1005 Forskning og utvikling, egenutviklet

Utsatt skattefordel

Dette er forskjellen mellom regnskapsmessig overskudd og skattepliktig inntekt klassifisert som utsatt skatt (gjeld) eller utsatt skattefordel (eiendel).
 • 1070 Utsatt skattefordel

Sum immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler er summen av transaksjoner fra forskning, utvikling, konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker, goodwill osv.
Eksempler på immaterielle eiendeler:
 • 1005 Forskning og utvikling, egenutviklet
 • 1050 Varemerker, ervervet

Fast eiendom

Fast eiendom er investeringer i markedet, forretningsbygg eller tomter.
Eksempler på fast eiendom:
 • 1100 Forretningsbygg
 • 1180 Investeringseiendommer

Maskiner og anlegg

Maskiner og anlegg er maskiner og utstyr for produksjon.
Eksempler på maskiner og anlegg:
 • 1200 Maskiner og anlegg
 • 1236 Lastebiler
 • 1280 Kontormaskiner

Sum varige driftsmidler

Sum varige driftsmidler er summen av transaksjoner av tomter, bygninger, annen fast eiendom, maskiner og inventar.

Ansvarlig lånekapital 2

Lån som ytes til et selskap hvor lånegiverne forplikter seg til å stå tilbake for alle andre kreditorer. Kjennetegnet er med andre ord at långiverne har dårligere prioritet til selskapets verdier enn andre kreditorer, men de har prioritet før eierne.

Sum finansielle anleggsmidler

Sum finansielle anleggsmidler er summen av transaksjoner av investeringer foretak i samme konsern, og lån til foretak i samme konsern.
Eksempler på finansielle anleggsmidler:
 • 1300 Investeringer i datterselskap
 • 1360 Obligasjoner

Andre anleggsmidler

Andre ikke-likvide midler som hverken er immaterielle eiendeler, fast eiendom, maskiner/anlegg eller finansielle anleggsmidler.
 • 1190 Andre anleggsmidler

Sum angleggsmidler

Sum angleggsmidler er summen av immatrielle eiendeler + varige driftsmidler + finansielle anleggsmidler.

Varebeholdning

Varebeholdning er poster under konto 14 Varelager. I en varebeholdning inngår både råvarer og varer innkjøpt for videresalg.
Eksempler på varebeholdning:
 • 1400 Råvarer
 • 1420 Varer under tilvirkning

Kundefordringer

Kundefordringer hører inn under konto 15 Kortsiktige fordringer. Kortsiktige fordringer er gjeld om forfaller innen ett år fra regnskapsårets utløp.
Eksempler på kundefordringer:
 • 1500 Kundefordringer
 • 1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt

Andre fordringer

Andre fordringer er fordringer hos ansatte, eiere, styremedlemmer o.l.
Eksempler på andre fordringer:
 • 1572 Andre kortsiktige lån til ansatte
 • 1571 Lønnsforskudd

Sum fordringer

Sum fordringer er summen av alle fordringer selskapet har.

Sum investeringer

Sum investeringer er summen av aksjer, markedsbaserte aksjer og obligasjoner, og andre finansielle instrumenter.

Kasse/bank

Kasse/bank er alle bankkontoer + kasse.
Eksempler på kasse/bank:
 • 1900 Kontanter, NOK
 • 1920 Bankinnskudd

Andre omløpsmidler

Andre likvide midler som hverken er varebeholdning, kundefordringer, investeringer eller kasse/bank.
 • 1590 Andre omløpsmidler

Sum omløpsmidler

Sum omløpsmidler er summen av kundefordringer, andre fordringer, krav på innbetaling av selskapskapital.

Sum eiendeler

Sum eiendeler er summen av:
 • Varer
 • Immaterielle eiendeler ( Forskning, utvikling, konsensjoner,patenter,lisenser,varemerker etc)
 • Varige driftsmidler ( Tomter,bygginger, annen fast eiendom, maskiner,inventarer)
 • Fiansielle anleggsmidler ( Investeringer i datterselskaper, Lån til foretag i samme konsern etc)
 • Omløpsmidler ( Kundefordringer, andre fordringer, krav på innbetaling av selskapskapital)
 • Investeringer ( Aksjer, Markedsbaserte aksjer og obligasjoner, andre finansielle instrumenter)
 • Bankinnskudd, kontanter og liknende.
Gjeld og egenkapital
Egenkapital viser andelen som bedriftens eiere har finansiert. Gjeld viser andelen som er finansiert med lån og kreditter. I en Regnskapsrapport skiller man vanligvis ut ulike typer "gjeld" man har:
 • Langsiktig gjeld (Pensjonsforpliktelser, utsatt skatt, garanti - og serviceforpliktelser, Panlån, Valutalån etc.)
 • Kortsiktig gjeld (Valutalån, kassekreditt,leverandørgjeld, Mva, Arbeidsgiv.avg etc)

Sum innskutt egenkapital

Innskutt egenkapital består av:
 • Aksjekapital ( Aksjonærenes opprinnelige kapitalinnskudd)
 • Overkursfond ( Overkurs som er betalt ved emisjoner)

Sum opptjent egenkapital

Opptjent egenkapital består av:
 • Fond for vurderingsforskjeller (resultatført andel utover motatt utbytte fra tilknyttet selskap, felleskontrollert virksomhet og datterselskap som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden)
 • Annen egenkapital (Består av årets og tidligere års overskudd som ikke er disponert til andre formål)
 • Udekket underskudd

Sum egenkapital

Sum egenkapital er summen av Opptjent egenkapital + Innskutt egenkapital

Minoritetsinteresse

I et konsernregnskap der både mor og datterselskap(er) er med, vil minoritetsinteresse være den delen av døtrene som ikke er eid av morselskapet. Minoritetsinteresse er verdien i konsernet som eies av andre aksjonærer enn de som har aksjer i morselskapet. Dette vil si at minoritetsinteresse føres som en egeninnsats fra eierne, men ikke fra morselskapet.

Utsatt skatt

Utsatt skatt er hvis det er forskjell mellom regnskapsmessige skatter og selskapets skattepliktige inntekter eller utgifter så føres dette mot utsatt skatt.
 • 2120 Utsatt skatt

Andre avsetninger

Andre avsetninger er fremtidige utgifter. Kostnader som man avsetter penger til for fremtidige kostnader feks: skatteutbetalinger, pensjonsutbetalinger osv.
 • 2180 Andre avsetninger for forpliktelser

Sum avsetninger og forpliktelser

Sum avsetninger og forpliktelser er summen av andre avsetninger for forpliktelser i fremtiden.

Ansvarlig lånekapital

Lån som ytes til et selskap hvor lånegiverne forplikter seg til å stå tilbake for alle andre kreditorer. Kjennetegnet er med andre ord at långiverne har dårligere prioritet til selskapets verdier enn andre kreditorer, men de har prioritet før eierne.

Langsiktig konserngjeld

Langsiktig konserngjeld er langsiktig gjeld til selskaper i samme konsern. Slike lån kan ytes i flere varianter.
 • 2260 Gjeld til selskap i samme konsern

Annen langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld er pantelån, obligasjonslån e.l.
Eksempler på langsiktig gjeld:
 • 2210 Obligasjonslån
 • 2240 Pantelån
 • 2260 Gjeld til selskap i samme konsern

Sum annen langsiktig gjeld

Summen av annen langsiktig gjeld, dvs. all langsiktig gjeld som ikke faller inn under selskapets avsetninger.

Sum langsiktig gjeld

Sum langsiktig gjeld er summen av Langsiktig konserngjeld + Annen langsiktig gjeld + konsernbidrag + Ansvarlig lånekapital. Sum avsetning for forpliktelser og annen langsiktig gjeld.

Konvertible lån (kortsiktig)

Konvertible lån kan være byggelån eller lån som kan overtas av andre.

Sertifikatlån

Et kortsiktig lån, begrenset til sertifikatets lengde, et omsettelig gjeldspapir.

Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeld til kredittinstitusjoner er pantelån og gjeldsbrevlån.
 • 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner

Leverandørgjeld

Leverandørgjeld er kjøp av varer på kreditt. Dette er rentefri gjeld.
 • 2400 Leverandørgjeld

Betalbar skatt

Betalbar skatt er skatt som iliknes på grunnlag av regnskapsårets skattepliktige inntekter og gevinst på salg av eiendeler.

Skyldige offentlige avgifter

Skyldige offentlige avgifter er ubetalte merverdiavgifter, ubetalt skyldig skatt og skyldig arbeidsgiveravgift.

Kortsiktig konserngjeld

Gjeld til selskaper i konsern mor/datter, leverandørgjeld innen konsern.

Utbytte

Utbytte er godtgjørelsen til eierne for at de har stilt kapital til disposisjon. Utbytte kan kun utbetales til aksjonærer hvis selskapet går med overskudd.

Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld er gjeld kan være skyldig lønn/feriepenger til ansatte, skyldig styrehonorar e.l.
Eksempler på kortsiktig gjeld:
 • 2910 Gjeld til ansatte og eiere
 • 2930 Skyldig lønn
 • 2980 Avsetning styrehonorar

Sum kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld er summen av all kortsiktig gjeld, slik som leverandørgjeld, skyldige offentlige avgifter, annen kortsiktig gjeld.

Sum gjeld

Sum gjeld er bedriftens totale gjeld, dvs summen av all langsiktig og kortsiktig gjeld.

Sum gjeld og egenkapital

Sum gjeld og egenkapital er den totale summen foretakets eiendeler er finansiert med.

Pantstillelser

Sum gjeld det er tatt pant for. Dette er en post som ikke lengre brukes.
Nøkkeltallsanalyse

Arbeidskapital

Arbeidskapital = Sum omløpsmidler - kortsiktig gjeld.
Det er ønskelig at arbeidskapitalen utgjør 10 -15 % av driftsinntekter.

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld
Likviditetsgrad 1 måler forholdet mellom omløpsmidler (betalingsmidler) og kortsiktig gjeld (kortsiktige betalingsforpliktelser). Likviditetsgraden bør være over 1,3 for å kunne betegnes som tilfredsstillende.

Likviditetsgrad 2 (acid test)

Likviditetsgrad 2 = (Omløpsmidler - varelager) / Kortsiktig gjeld
Likviditetsgrad 2 er forholdsvis lik likviditetsgrad 1, men her fokuseres det på de mest likvide omløpsmidlene. Varelageret regnes som det minst likvide omløpsmidlet, og trekkes derfor fra i beregningen. Likviditetsgrad 2 bør overstige 1.0 for å få betegnelsen tilfredsstillende.

Soliditet

Soliditet = Egenkapital X 100% / Totalkapital (Sum gjeld og egenkapital)
Egenkapitalandel er et mål for hvor mye egenkapital det er i bedriften. Egenkapitalen sees i forhold til totalkapitalen, som er selskapets balansesum (sum gjeld og egenkapital). Er egenkapitalandelen negativ innebærer dette at hele aksjekapitalen er tapt og selskapet opererer med negativ egenkapital.

Resultatgrad

Resultatgrad = Resultat før skatt x 100 / Driftsinntekter. Resultatgrad kan også bli omtalt som Resultatmargin eller Overskuddsprosent.
Resultatgraden viser hvor stor del som tilfaller selskapet av hver krone det omsettes for; dvs. hvor stor lønnsomheten er i forhold til de totale inntektene.

Rentedekningsgrad

Rentedekningsgrad = (Ordinært resultat før skattekostnad + Rentekostnader) x 100% / Rentekostnader
Rentedekningsgraden viser i hvor stor grad resultatet (før rentekostnader) kan dekke rentekostnadene. Her bør absolutte minimum være 100% dekning som gir et 0-resultat før skatt. For å ha en buffer bør nivået være på min. 300%.

Gjeldsgrad

Gjeldsgrad = Sum gjeld / Sum Egenkapital
Gjeldsgraden forteller hvor mange kroner det er i gjeld pr. krone i egenkapitalen. Gjeldsgrad 2 betyr at gjelden er dobbelt så høy som egenkapitalen. Gjeldsgrad 3 - 1 er meget bra. Grensene varierer etter bransje, men høy og stigende trend viser svekket soliditet.

Total kapital rentabilitet

Total kapital rentabilitet = (Driftsresultat + finansinntekter) x 100 / Gjennomsnittlig sum eiendeler
Total kapital rentabilitet forteller oss hvor stor avkastning vi har hatt på vår totale kapital, uavhengig av finansstrukturen. Bør være minst lik gjeldsgraden.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste = ((Salgsinntekter - Varekostnad) / Salgsinntekter) x 100
Bruttofortjeneste forteller noe om hvor mye av hver salgskrone som er igjen til å dekke de faste kostnadene og til fortjeneste.

Driftsmargin

Driftsmargin = (Driftsresultat x 100) / Driftsinntekter
Driftsmargin viser driftsresultat i prosent av driftsinntekter.
Annet

Revisoranmerkninger

En revisorkode påføres regnskapet i de tilfeller hvor revisor har kommet med kommentarer i form av presiseringer eller forbehold i sin beretning. En presisering er revisors måte å informere om at beretningen inneholder avvik fra det normale, men som ikke berører revisors konklusjoner om årsregnskapet.

Revisorhonorar

Endelig årshonorar for funksjonen som valgt revisor skal godkjennes av den instans som godkjenner regnskapet.

Revisor

Navn på revisor.

SISTE NÆRINGSLIVSNYHETER
20:07 - 15.11.2018
Vant Cityprisen Rogaland 2018
Fra Estate nyheter

15:52 - 15.11.2018
Varsler «vesentlige» feil i regnskapet ett år før sammenslåing
Fra Kommunal Rapport

15:19 - 15.11.2018
Sterkt leiemarked, men press på yieldene
Fra Estate nyheter

15:17 - 15.11.2018
Hva er karbonrisiko?
Fra Morningstar

15:00 - 15.11.2018
Ni kjemper om rådmannsjobb
Fra Kommunal Rapport

14:39 - 15.11.2018
Slår seg sammen og blir Askers største kontoreiendomsselskap
Fra Estate nyheter

14:35 - 15.11.2018
Åpenhet om inntekt og skatt en viktig del av demokratiet
Fra Kommunal Rapport